HOME메뉴
≡≡Ltool MENU
추천사이트
영어
중국어
일본어
한국어
문자열/자료정리
세계/여행
날짜
경제/금융
HTML, CSS, 인터넷

  한글 자음 모음 발음 대조표

모음 ▶
▼ 자음
A
YA
EO
YEO
O
모음 ▶
▼ 자음
YO
U
YU
EU
I
G/K
GA
KA
GYA
KYA
GEO
KEO
GYEO
KYEO
GO
KO
G/K
GYO
KYO
GU
KU
GYU
KYU
GEU
KEU
GI
KI
N
NA
NYA
NEO
NYEO
NO
N
NYO
NU
NYU
NEU
NI
D/T
DA
TA
DYA
TYA
DEO
TEO
DYEO
TYEO
DO
TO
D/T
DYO
TYO
DU
TU
DYU
TYU
DEU
TEU
DI
TI
R
RA
RYA
REO
RYEO
RO
R
RYO
RU
RYU
REU
RI
M
MA
MYA
MEO
MYEO
MO
M
MYO
MU
MYU
MEU
MI
B/P
BA
PA
BYA
PYA
BEO
PEO
BYEO
PYEO
BO
PO
B/P
BYO
PYO
BU
PU
BYU
PYU
BEU
PEU
BI
PI
S
SA
SYA
SEO
SYEO
SO
S
SYO
SU
SYU
SEU
SI
A
YA
EO
YEO
O
YO
U
YU
EU
I
J/CH
JA
CHA
JYA
CHYA
JEO
CHEO
JYEO
CHYEO
JO
CHO
J/CH
JYO
CHYO
JU
CHU
JYU
CHYU
JEU
CHEU
JI
CHI
CH
CHA
CHYA
CHEO
CHYEO
CHO
CH
CHYO
CHU
CHYU
CHEU
CHI
K
KA
KYA
KEO
KYEO
KO
K
KYO
KU
KYU
KEU
KI
T
TA
TYA
TEO
TYEO
TO
T
TYO
TU
TYU
TEU
TI
P
PA
PYA
PEO
PYEO
PO
P
PYO
PU
PYU
PEU
PI
H
HA
HYA
HEO
HYEO
HO
H
HYO
HU
HYU
HEU
HI
K
KA
KYA
KEO
KYEO
KO
K
KYO
KU
KYU
KEU
KI
T
TA
TYA
TEO
TYEO
TO
T
TYO
TU
TYU
TEU
TI
P
PA
PYA
PEO
PYEO
PO
P
PYO
PU
PYU
PEU
PI
S
SA
SYA
SEO
SYEO
SO
S
SYO
SU
SYU
SEU
SI
CH
CHA
CHYA
CHEO
CHYEO
CHO
CH
CHYO
CHU
CHYU
CHEU
CHI

한글의 체계를 알기 쉽게 작성한 한글표입니다.

세로열은 자음, 가로열은 모음으로 구분되어 있습니다.

Related Tags
한글 자음 모음 발음한글 자음 발음 기호한글 자음 영어 발음한글 자음 발음한글 자음 모음 수한글 자음과 모음 표한국어 자음 모음 표자음 모음 표한글 자음 모음 수자음 체계 표모음 체계 표한글 자음 모음 카드